de-kamagrashop.nl
Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden op een zorgvuldige en behoorlijke wijze verwerkt. De verwerkte gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt. Uw contactgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals het beantwoorden van vragen en de verzending van onze producten. Ook gebruiken wij uw gegevens voor het beheer van de uit overeenkomsten voortvloeiende klantrelatie, zoals het aanbieden van nieuwe producten. Daarnaast verwerken wij een aantal technische gegevens, zoals het IP-adres en waar mogelijk de domeinnaam, website of de herkomst van e-mails. Dit doen wij teneinde de kwaliteit, bekendheid, functionaliteit en toegankelijkheid van onze website en nieuwsbrieven te optimaliseren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens in de zin van artikel 1 Wet bescherming persoonsgegevens. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens in de zin van paragraaf 2 Wet bescherming persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking hiervan. Hiertoe gebruiken wij de beveiligde internetverbinding 128 bit Secure Sockets Layer (SSL). De in deze privacyverklaring bedoelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.