de-kamagrashop.nl
Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van kamagradeals.nl en op alle met kamagradeals.nl aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ons is ingestemd.
1.5 Onze internetsite richt zich uitsluitend op de Nederlandse, Belgische en Duitse markt.
1.6 Onder “koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met kamagradeals.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.8 Door het gebruik van onze internetsite en/of het plaatsen van een bestelling daarop, aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen worden via onze internetsite of via derden internetsites kenbaar gemaakt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door koper opgegeven emailadres of hoofdadres.
2.6 Koper en kamagradeals.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van kamagradeals.nl zullen, voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De koper is de prijs verschuldigd die kamagradeals.nl in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ons worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten per reguliere post zijn inbegrepen in de prijs. Bezorgkosten van een (spoed)koerier of Track & Trace komen voor rekening van de klant.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: bij vooruitbetaling met div. mgelijkheden t.w. bankoverschrift, debit/credit card, Ideal, Pay, googlepay enz.(zie bij betaling de betalings symbolen). Wij kunnen de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van ons.
4.2 In het geval door ons een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
4.4 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die wij - als gevolg van niet-nakoming door koper van diens betalingsverplichtingen - hebben moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling zijn wij bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. Indien u niet betaalt, wordt u opgenomen in onze lijst van dubieuze en onbetrouwbare klanten. Wij zullen in voorkomend geval dan ook niet meer aan u leveren.

5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft de-kamagrashop.nl ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Levering vindt alleen plaats wanneer het artikel op voorhand is betaald.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper, tijdens de totstandkoming van de overeenkomst, opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product dat voorwerp van de overeenkomst is, gaat op de klant over op het moment waarop dit aan de klant juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derde persoon wordt gebracht.
5.5 Klant verklaart volledig op de hoogte te zijn hetgeen in de klantenservice is medegedeeld betreffende het risico van de gratis verzending.
5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1 de-kamagrashop.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
7.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
7.3 de-kamagrashop.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan onze kant. de-kamagrashop.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, indirecte schade en/of omzetderving.
7.4 Indien de-kamagrashop.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de-kamagrashop.nl of de fabrikant zijn verricht;
– indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
7.6 De koper is gehouden de-kamagrashop.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen de-kamagrashop.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
De koper is verplicht het product aan ons te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht de-kamagrashop.nl zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
7.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.
8. Overmacht
8.1 In geval van overmacht is de-kamagrashop.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

9. Intellectuele eigendom
9.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij de-kamagrashop.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10. Persoonsgegevens
10.1 de-kamagrashop.nl zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid en neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

12. Links
12.1 De site van de-kamagrashop.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft de-kamagrashop.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.